Revisjonsplikt

Et aksjeselskap er i utgangspunktet revisjonspliktig. På visse vilkår kan imidlertid selskapet velge at årsregnskapet ikke skal revideres.

KLE_8585

Visste du at omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen

Dette gjelder når selskapet oppfyller alle følgende vilkår:

  • mindre enn 5 millioner i driftsinntekter,
  • selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  • gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk.

Overskrides grensene ovenfor for et selskap som tidligere har fravalgt revisjon, skal regnskapet for det påfølgende år revideres.

Morselskap i konsern har revisjonsplikt uavhengig av størrelse, og plikten til å revidere årsregnskap for selskap som tidligere har fravalgt revisjon, og som blir morselskap, inntrer allerede i inneværende regnskapsår.

Når plikten til å revidere årsregnskapet gjeninntrer som følge av overskidelse av grensene over, vil selskapet normalt få pålegg fra Regnskapsregisteret om å melde ny revisor. Ta gjerne kontakt med oss ved behov for revisor eller rådgivning omkring dette temaet.