Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Kallesten Revisjon og Regnskap as
MENY_blue
Mobilmeny
Skjermbilde%202023-11-24%20084122

Kallesten Blogg

Gaveoverføring av aksjer  utenom generasjonsskifte

Gaveoverføring av aksjer utenom generasjonsskifte

Om en aksjonær gir bort aksjer som en gave, har det i utgangspunktet ingen skattemessige konsekvenser for giver, men det er ikke bare rett frem hvis aksjene har negativ inngangsverdi eller om noen har forkjøpsrett til aksjene. «Gave» til eget eller ektefelles selskap skattlegges som en skattepliktig realisasjon, og en gave kan skattemessig også bli behandlet som utbytte
Del artikkel:
 

Gave til eget eller ektefellens selskap
Å gi bort aksjer i et selskap som gave til sitt eget selskap er ingen egentlig gave siden aksjonæren ikke har gitt fra seg råderetten eller de økonomiske fordelene knyttet til aksjene. Slike overføringer skattlegges som skattepliktig realisasjon av aksjen og utgangsverdien settes lik omsetningsverdien av aksjene på gavetidspunktet. Det samme gjelder hvis aksjonæren gir bort aksjene til ektefellens selskap.
 

Aksjer med negativ inngangsverdi
At aksjen har negativ inngangsverdi, innebærer at aksjonæren. skattlegges for den negative inngangsverdien, i tillegg til salgssummen, når aksjen realiseres. Det kan derfor være fristende å gi bort slike aksjer som gave, f.eks. til en ideell organisasjon. Det finnes en rekke bindende forhåndsuttalelser der skattemyndighetene har godkjent at slike aksjer kan overføres til barns aksjeselskap i forbindelse med generasjonsskifte, uten at giver skattlegges for den negative inngangsverdien. Felles for disse sakene har vært at det dreide seg om generasjonsskifte der virksomheten drives videre. Videre var verdien av selskapet høyere enn skattefordelen giver oppnådde. Om slike gavetransaksjoner blir godkjent i andre tilfeller, kan være vanskelig å svare på. Dersom verdien av aksjene er lavere enn skattefordelen giver oppnår, er det nok betydelig risiko for at overføringen blir rammet av omgåelsesregelen. Når verdien av aksjene er høyere, kan dette forholde seg annerledes. Det anbefales å be skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse før man eventuelt vurderer å gi en slik gave.
 

Andre aksjonærer ønsker å benytte forkjøpsretten
 I 2021 ble det avgitt en interessant bindende forhåndsuttalelse om et tilfelle der en skattyter skulle gi aksjer som gave til en allmennyttig og ideell stiftelse. Øvrige aksjonærer ville imidlertid benytte forkjøpsretten til aksjene, jf. aksjeloven § 4-19. Skattedirektoratet mente at når øvrige aksjonærer ville benytte forkjøpsretten, så innebærer det at stiftelsen ikke anses som aksjonær for skattemessige formål. Konsekvensen av det var at giver skulle tilordnes gevinsten da forkjøpsretten ble utøvd. Dette gjelder selv om salgssummen skulle tilfalle stiftelsen. Rådet er derfor å få avklart om andre aksjonærer vil benytte forkjøpsretten før man gir aksjer i gave.
 

Aksjeselskapet gir gaver
Om aksjonæren kan bestemme at aksjeselskapet hans skal gi gaver, for eksempel i form av aksjer i andre selskaper uten at dette skattlegges som utbytte for aksjonæren, er litt mer komplisert. Spørsmålet er om slike gaver skal behandles som utbytte for aksjonæren siden det er aksjonæren som har besluttet utdelingen. Det finnes imidlertid flere bindende forhåndsuttalelser der det er akseptert at et selskap kan gi gaver uten at dette blir behandlet som utbytte for aksjonæren når mottakeren er en allmennyttig stiftelse eller organisasjon mv. Dette gjelder selv om aksjonæren sitter i styret i organisasjonen eller stiftelsen. Det avgjørende er trolig om aksjonæren eller nærstående oppnår noen spesielle fordeler (direkte eller indirekte) som følge av gaven.

Har du et spørsmål, eller er det noe vi kan hjelpe med?

Vi kan bidra innen rådgivning, regnskap, revisjon, selskapsetablering m.m. Kom gjerne innom for en uforpliktende kostnadsfri samtale.