Aksjeloven forenkles

Forenklet registrering av AS og minste aksjekapital kr 1 kan bli regelen fra 2017

28-10-2016
16 baton
Aksjelovutvalget foreslår en rekke forenklinger i aksjeloven. Dette gjelder avtaler mellom selskap og aksjeeier, styrets handleplikt, elektronisk kommunikasjon og selskaper hvor aksjeeiere og styremedlemmer er de samme personer. Minste aksjekapital settes til 1 krone.
 
Nedenfor er de viktigste forslagene gjengitt. Det gjenstår å se om forslagene blir vedtatt sommeren 2017.
 
Minste aksjekapital
Minste aksjekapital reduseres til kr én. Aksjekapitalkravet i mange europeiske stater er redusert tilsvarende. Utvalget er ikke vesentlig bekymret for at dette vil gjøre aksjeselskapsformen mindre seriøs. Aksjeselskap som stiftes må ha en større kapitalbase både for å dekke stiftelse og drift, men dette er ikke nødvendig å regulere som et lovkrav.

Stiftelse av aksjeselskap
Det vil ikke være krav om noen attestasjon fra eksterne om selskapet stiftes med kontanter inntil 100.000 kroner.
Omdanning av enkeltpersonforetak og deltakerlignet selskap, som kan omdannes skattefritt, kan omdannes til aksjeselskap uten at det stilles krav til redegjørelse og uttalelse om redegjørelsen. En forutsetning er at verdiene fremgår av et årsregnskap, og det er gjennomført revisjon etter reglene om revisjon av mellombalanse - det vil si balanse og tilhørende noter er revidert. 

Forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt
Styrets handleplikt knyttet til tap av halve aksjekapitalen, foreslås opphevet. Kravet til forsvarlig egenkapital er uendret. Dersom det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, foreslås det å pålegge styret å fastsette en plan for å rette på dette. Mener styret at situasjonen er under kontroll og foreslåtte tiltak er tilstrekkelige, vil det ikke være påkrevet med generalforsamlingens tilslutning, men tilstrekkelige at aksjonærene informeres. 

Avtale mellom selskap og aksjeeier
Kravet i aksjeloven § 3-8 om saksbehandling og gyldighet av transaksjoner mellom aksjeeiere og selskap, oppheves. Bestemmelsen erstattes av
  • notekrav i regnskapsloven, som foreslått av regnskapslovutvalget i NOU 2015: 10,
  • krav om varsling av aksjeeiere for avtaler med aksjeeiere som eier mer enn 10 % av aksjene når verdien overstiger 500.000 kroner og 2,5 % av balansesummen, og
  • tilleggskrav om transaksjonen senere gir opphav til en gjeldskonvertering.For ASA beholdes store deler av gjeldende § 3-8 på grunn av krav i EU-direktiv.
  •  
AS hvor alle aksjeeiere = styret
I selskaper hvor alle aksjeeiere er styremedlemmer, kan beslutninger foretas direkte i generalforsamlingen uten formelle forslag fra styret, forutsatt at samtlige aksjonærer samtykker til dette. For selskaper med få aksjonærer vil dette kunne bli en vesentlig forenkling. Årsregnskap og årsberetning må uansett alltid underskrives av samtlige styremedlemmer.

Digital kommunikasjon
Utvalget åpner for en teknologinøytral kommunikasjon med aksjeeierne og for fullstendig digital føring av selskapsdokumentasjon, inkludert generalforsamlingsprotokoller. Det legges til rette for elektronisk signatur hvor selskapet kan definere sikkerhetsnivået og at bokføringslovens regler bør gjelde for oppbevaringspliktig selskapsdokumentasjon (fem år).
Utvalget mener det bør være unødvendig å laste opp en rekke vedlegg i Altinn som uansett bekreftes etterfølgende signering i Altinn. Dette gjelder blant annet revisors bekreftelse av valg og bekreftelser på innskudd.

Oppløsning og avvikling
Kravet til avviklingsregnskap og sluttoppgjør oppheves. Dersom selskapet har fravalgt revisjon, skal heller ikke årsregnskap for avviklingsperioden revideres. Selskapets styre vil være avviklingsstyre om ikke annet bestemmes.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utvalget mener det er vanskelig å tallfeste de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. Der utvalget har forsøkt å tallfeste konsekvensene, antas det å kunne være en årlig besparelse på 1,7 til 2,6 milliarder kroner, men totale besparelser kan være høyere.

Videre fremdrift
NOU-en sendes nå på høring. Regjeringen tar deretter sikte på å legge frem en lovproposisjon for behandling i Stortinget i vårsesjonen 2017. Ikrafttreden vil da kunne skje fra 1. juli 2017.
 
Kilde: revisorforeningen.no