Endret revisjonsplikt 2017

Hvem er egentlig revisjonspliktig?

15-11-2017
helloquence-oqmzwnd3thu-unsplash

Alle som er pliktig til å revidere årsregnskapet må ha en revisor. Om du har revisjonsplikt avhenger blant annet av hvilken selskapsform du har og størrelsen på selskapet.


Noen bransjer har revisjonsplikt gjennom særregler. Advokater, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på dette.

Revisjon er en kontroll og gransking av regnskapet ditt. Er du revisjonspliktig må du få en registrert eller statsautorisert revisor til å foreta denne kontrollen.  Etter gjennomgangen skal revisor lage en revisjonsberetning som skal sendes inn sammen med årsregnskapet. Hvis revisor har anmerkninger, skal det komme frem i denne beretningen.

Revisoren skal ikke ha noen tilknytning til selskapet ut over å være revisor. Revisorloven stiller strenge krav til uavhengighet. Har du for eksempel en bror som er revisor kan vedkommende ikke være revisor for selskapet ditt.
 

Aksjeselskap (AS)


Alle aksjeselskaper er i utgangspunktet revisjonspliktig. Du kan imidlertid velge bort revisjon  av årsregnskapet i små aksjeselskap hvis:

driftsinntektene er mindre enn 5 millioner kroner, og

eiendeler i balansen er under 20 millioner kroner, og

gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk
 

Fravalg av revisjon i aksjeselskap og inntreden av revisjonsplikt


Ved fravalg av revisjon brukes forrige årsregnskap som grunnlag for vurderingen. Viser årsregnskapet at selskapet er under grensene, kan selskapet si opp revisor fra og med året etter. Fravalg av revisjon meldes via Altinn på skjema Samordnet registermelding.

For nye selskap anses revisjon som fravalgt når stifterne ikke har valgt revisor i stiftelsesdokumentet. Grunnlag for fravalg av revisjon i nye selskaper er at antall ansatte ikke er over 10 på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning, og balansesummen etter åpningsbalansen er under 20 millioner kroner. Dersom selskapet ikke har plikt til å utarbeide åpningsbalanse, er det aksjeinnskuddet i forbindelse med stiftelsen som skal legges til grunn.

Når driftsinntektene, balansesummen eller årsverkene overstiger grensen, inntrer revisjonsplikten fra og med året etter.
 

Eksempel:


Eksempelbedriften AS startet opp i 2012. Bedriften har inntekter på under 5 millioner de første årene, og tilfredsstiller ellers kravene for å kunne velge bort revisjon. De har valgt å benytte seg av muligheten, og har valgt bort revisjon av årsregnskapet.

I år 2015 får de en ekstraordinær stor leveranse, og har 6 millioner kroner i inntekter dette året. Det betyr at de blir revisjonspliktig for det påfølgende året, altså for året 2016.

I 2016 omsetter de for 4 millioner, men må likevel revidere regnskapet i og med at de gikk over terskelverdien forrige år.

I 2017 melder de igjen fravalg av revisjon, på bakgrunn av at inntektene for 2016 er under grensen.  


Morselskap i konsern


Et aksjeselskap som er morselskap i konsern kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, når vilkårene er oppfylt for konsernet sett som en enhet.  


Enkeltpersonforetak


Små enkeltpersonforetak har normalt ikke revisjonsplikt. Revisjonsplikt inntrer når omsetningen er på mer enn 5 millioner kroner og en av disse forutsetninger i tillegg er oppfylt: 

Balansen viser eiendeler på over 20 millioner, eller
Gjennomsnittlig antall ansatte er på over 20 årsverk.
 

Ansvarlige selskap (ANS/DA)


Små ansvarlige selskap har vanligvis ikke revisjonsplikt.

Et ansvarlig selskap får revisjonsplikt under følgende forutsetninger:
Driftsinntektene er på 5 millioner kroner eller mer, eller
Antallet deltakere er over 5, eller
Hvis samtlige deltakere er juridiske personer og har eiendeler i balansen for over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte er mer enn 10 årsverk.
 

Samvirkeforetak


Et samvirkeforetak blir revisjonspliktig når driftsinntektene er på 5 millioner kroner eller mer.  


NUF


Et NUF som er skattepliktig til Norge har revisjonsplikt når driftsinntektene overstiger 5 millioner kr.    
 

Når inntrer revisjonsplikten og når faller den bort?


Når grensene passeres og foretaket blir revisjonspliktig, inntrer revisjonsplikten det påfølgende året. Når du er revisjonspliktig må driftsinntektene være under grensen to år på rad før du kan si opp revisoren. Revisjonsplikten faller bort fra og med det tredje året. Dette er hovedregelen og gjelder for organisasjonsformene vi har nevnt over, bortsett fra for aksjeselskap. Her er det egne regler.  
 

Særattestasjoner


Vær oppmerksom på at selv om foretaket ditt ikke har plikt til å revidere årsregnskapet kan enkelte hendelser kreve en særskilt attestasjon av revisor.

For eksempel krever aksjeloven at et avviklingsregnskap i et AS skal være revidert. Det betyr at et aksjeselskap som ikke er revisjonspliktig likevel må få en revisor til å revidere avviklingsregnskapet da dette er gitt i en særregel.

Kilde: altinn.no