Ny og mer relevant revisjonsberetning fra 2016

Den nye revisjonsberetning søker å forbedre kommunikasjonen mellom revisor og eiere, långivere og andre viktige brukere av selskapenes finansielle rapportering

17-02-2016
sig
International Auditing and Assurance Standard Board har kommet med nye standarder for revisjonsberetningen. Standardene implementeres i Norge med effekt for regnskapsåret 2016.

Mer åpenhet om revisjonen, samt forbedringer i struktur innhold, vil kunne øke informasjonsverdien og relevansen av revisors beretning.

Her er hovedendringene kort oppsummert:
 • Sentrale forhold ved revisjonen. Revisor vil i revisjonsberetningen ha anledning til å redegjøre for de forhold som etter revisor skjønn var av størst betydning ved revisjonen av regnskapet. Denne beskrivelsen skal være spesifikk for hvert selskap og det skal ikke benyttes standardiserte tekster. Kommunikasjon av sentrale forhold ved revisjonen skal hjelpe brukerne av regnskapene med å forstå bedre selskapets virksomhet og poster i regnskapet hvor ledelsen har utøvd betydelig skjønn. Andre land er allerede i gang med den nye beretningen og undersøkelser viser at følgende tema er på topp 5:

  nedskrivning av eiendeler
  skatt
  nedskrivning av goodwill
  risiko for ledelsens overstyring av kontroller
  risiko for misligheter knyttet til inntektsføring
 
 • Endring i struktur og oppbygging. Blant annet så kommer revisors konklusjon nå innledningsvis og det skal benyttes et mer forståelig språk som gjør det lettere for leseren å forstå grunnlaget for revisors konklusjon.
 
 • Enklere og korte beskrivelser. Det foretas også endringer i beskrivelsen av Revisors oppgaver og plikter. Beskrivelsene blir mye kortere og det kan gjøres referanse til et nettsted for mer utfyllende beskrivelser.
 
 • Fortsatt drift. Dersom det er vesentlig usikkerhet knyttet til det reviderte foretakets fortsatte drift, skal dette omtales i et eget avsnitt i revisjonsberetningen med et utvidet innhold i forhold til det som gjelder i dag.

 - Dette gjør vi for at revisjonsberetningen skal bli vesentlig mer relevant for brukerne av selskapets finansielle rapportering. Det handler om å tydeliggjøre verdien av det vi leverer. Vi skal enkelt sagt sette dem bedre i stand til å forstå grunnlaget for revisor konklusjon, sier adm. direktør for Revisorforeningen  Per Hanstad.

Vi synes de nye endringene i revisjonsberetningen er spennende, og har tro på en enda mer informativ og relevant beretning. Har dere spørsmål rundt dette, eller revisjon generelt, ta gjerne kontakt på 51 71 90 00 eller revisjon@kallesten.no