Sykdom i ferien

Vi informerer deg om rettigheter og plikter ved sykdom i ferien

24-05-2019
ferie
Som ansatt
Er du uheldig å bli syk i ferien kan du på visse vilkår søke om utsettelse av disse feriedagene og motta sykepenger, men du må dokumentere dette riktig.
 
Det er et krav om at det må foreligge gyldig legeerklæring, også om du er i utlandet, fra første sykedag. Egenmelding kan ikke benyttes.
 
Kravene om utsatt ferie gjelder kun om du er helt arbeidsufør – dvs 100% sykemelding.
 
Du som ansatt må selv fremme krav om dette. Slurver du med dette kan du bli nektet utsettelse av feriedagene og utbetaling av sykepenger.
 • Syk FØR ferien –kravet om å få utsatt ferien din må fremsettes senest innen utløpet av siste arbeidsdag før ferien starter.
 • Syk I ferien – kravet må fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.
 • Syk i utlandet utenfor EØS– ferieloven gir deg rett til å få erstattet dagene du er syk, når det dokumenteres på samme måte som ellers, men du har i slike tilfeller som hovedregel ikke rett på sykepenger.
 
Sykepenger - Oppfyller du reglene for krav til sykepenger kan du motta dette. Først og fremst må du ha opptjent retten, det betyr at du må ha vært ansatt i fire uker. Gjelder også deg som er ferievikar. Har du vært permittert i over 14 dager må du ha vært tilbake i arbeid i fire uker før du har opptjent retten til sykepenger igjen.
 
Arbeidsgiver forholder seg til vanlige regler og må dekke arbeidsgiverperioden på 16 dager. Utbetaling utover dette må du søke NAV om, uavhengig om arbeidsgiver forskutterer sykelønnen eller du mottar direkte fra NAV. NAV har egne beregninger på utbetaling som kan avvike fra vanlig lønn. Vær også klar over at NAV kan nekte deg utbetalinger om bla krav til frister ikke er overholdt, selv om arbeidsgiver har godtatt dokumentasjonen og utbetalt sykepenger i arbeidsgiverperioden.
 
Avviklingen av utsatte feriedager må du avtale, på vanlig måte, med arbeidsgiver. Utsatt ferie i hovedferieperioden kan ikke kreves avviklet senere i hovedferieperioden. Er dagene ikke avviklet innen årets utløp skal de overføres til påfølgende ferieår.
 

Hvem har ikke rett til feriepenger?
(www.nav.no, 2019) 
 • selvstendig næringsdrivende
 • frilansere
 • pensjonister
 • de som får sykepenger etter § 8-47 som midlertidig har vært ute av inntektsgivende arbeid
 • arbeidsløse
 • fiskere som lignes som næringsdrivende
 • De som mottar arbeidsavklaringspenger (aap). Du har ikke rett til aap når du har ferie. Du kan likevel ta ferie uten trekk i utbetaling, hvis aktivitetene du har avtalt med NAV kan gjennomføres som planlagt. (Les mer om dette på nav.no)  
 • De som mottar dagpenger, arbeidssøkere. Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie, fordi det er et krav at du skal være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger. (Les mer om dette på nav.no)


Sykepenger og feriepengegrunnlag
(www.nav.no, 2019) 

 • Feriepenger til arbeidstakere som mottar sykepenger fra NAV gis for første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepengene, vil NAV utbetale feriepengene til arbeidsgiver.      
 • Feriepengene utgjør 10,2 prosent av de sykepengene som gir rett til feriepenger. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, er prosentsatsen forhøyet til 12,5.
 • Hvis stønadsperioden går fra ett kalenderår og over i neste kalenderår, vil du i år kun få utbetalt feriepenger av de dagene du har hatt med sykepenger forrige kalenderår. Du kan maksimum få utbetalt feriepenger for 48 sykepengedager for hvert opptjeningsår.
 • Feriepenger for inneværende kalenderår utbetales ved neste års feriepengeutbetaling.
 • Perioden som benyttes på utbetaling av feriepenger og som vises på utbetalingsmeldingen er 1. til 31. mai i det året de utbetales.


Spesielt for arbeidsgiver
Arbeidsgiverperiode på 16 dager gjelder også ved sykdom i ferien.
 
Har du nyansatte, og ferievikarer, skal de(n) ansatte ha opptjening for å ha krav på sykepenger i arbeidsgiverperioden. Må ha vært ansatt i minst 4 uker, uten fratrekk for fravær. Gjelder også lønn for egenmeldingsdager.
 
Han du ansatte som har vært permittert i over 14 dager, oppfyller disse ikke kravene på rett til sykepenger før de har vært i arbeid igjen i 4 uker. Gjelder også lønn for egenmeldingsdager.
 
Utover reglene for krav til sykepenger kan det være at enkelte arbeidsgivere har egne bestemmelser som kan gi mer enn hva nav refunderer eller hva reglene sier de ansatte har krav på.
 
Sykepenger er regulert av Folketrygdloven. Dette er reglene vi bør kunne, men som vi håper vi ikke må bruke. Ønsker deg en god frisk sommer!